ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 : ศึกษากรณีประเทศอังกฤษเน้นด้านสาเหตุ ผลลัพธ์และความหมายทางการเมือง
อาจารย์ชาฏิณี คณาญาติ, อาจารย์สินธุชัย ศุกรเสพย์, อาจารย์ปรอยฝน วงศ์ชาวจันท์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00