ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ชู้ : วาทกรรมการแสดงออกผ่านเพลงลูกทุ่ง
อาจารย์วุฒินันท์ สุพร, อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00