ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2554
นางสาวบุศรา สาระเกษ, อาจารย์เรืองอุไร วรรณโก, นางสาวกรรณิกา สุขสมัย, นางสาวชุติมา พิมลภาพ, นางสาวนิตยา ต้นสาย, นายเอกลักษณ์ สุขทั้งโลก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00