ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย, อาจารย์ณัชชา เมืองสง, นายวรวิทย์ เซี่ยงไฮ้
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00