ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การบังคับใช้พระบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 122 : ศึกษากรณีวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ปองปรีดา ทองมาดี, อาจารย์อุลิช ดิษฐปราณีต, อาจารย์ฐิติรัตน์ อิทธิมีชีย, อาจารย์ศุภกร อิงค์วิกรม, อาจารย์ณัชชา เมืองสง, นายพัลลภ มงคลสุข
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2558
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00