ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การบำบัดน้ำทิ้งปนเปื้อนสีจากการย้อมกกโดยใช้เชื้อรา
อาจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี, อาจารย์มธุรา อุณหศิริกุล, อาจารย์ณมนรัก คำฉัตร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00