ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาการดำเนินงานและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์เรืองอุไร วรรณโก, ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ, อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี, นางสาวกรรณิกา สุขสมัย
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00