ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาออกแบบวิธีการวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราสด ด้วยวิธีการของ K N Chattopadhyay
อาจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด, ผศ.อุดม เครือวัลย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00