ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

พัมนารูปแบบเครื่องประดับแฟชั่นจากเศษพลอยเพื่อแสดงเอกลักษณ์จันทบุรี
อาจารย์ภัทรา ศรีสุโข, ผศ.วิโรจน์ อิ่มเอิบ, อาจารย์วรฉัตร อังคะหิรัญ, อาจารย์ศันสนีย์ อาจนาฝาย, อาจารย์กรรณิการ์ โห้ยสิ้น
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00