ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร acanthoic acid จากต้นเปล้าใหญ่เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
-
อาจารย์ธีรพิชญ์ เกษมสุข, อาจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี, อาจารย์ ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 11:15:26