ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาชนิดของเนื้อสัตว์ต่อผลิตภัณฑ์ไส้อั่วสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
-
อาจารย์พรชัย เหลืองวารี, อาจารย์หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ฉิมเลี้ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 11:28:43