ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดจันทบุรีผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
-
อาจารย์อนุพล สิงขรเขตต์, อาจารย์บุษรา บรรจงการ
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-29 14:49:34