ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร acanthoic acid จากต้นเปล้าใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย
Structure Modification of Acanthoic acid from Croton oblongifolius Roxb. for Increasing value Thai Medicinal Plant
ธีรพิชญ์ เกษมสุข , สุนิษา สุวรรณเจริญ และ อาภาพร บุญมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-12 17:30:41

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด