ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลของการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตร่วมกับพาโคลบิวทราโซลโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต และเมพิควอทคลอไรด์ ต่อการออกดอกของลำไยในฤดูฝน
Effect of Potassium Chlorate combining with Paclobutrazol, Monopotassium Phosphate and Mepiquat Chloride on Flowering of Longan (Dimocarpus longan) in Rainy Season
เลิศชัย จิตร์อารี , วิกันยา ประทุมยศ และ พิมใจ สุวรรณวงค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2560
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตร่วมกับพาโคลบิวทราโซล, โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต และเมพิควอทคลอไรด์ ต่อการออกดอกของลำไยในฤดูฝนโดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) กำหนดให้มี 4 treatments (T) 4 Replications (R) ประกอบด้วยพ่นน้ำเปล่า (T1), พ่นสารพาโคลบิวทราโซล(T2), พ่นสารโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (T3), พ่นสารเมพิควอทคลอไรด์ (T4) ทำการทดลองที่สวนลำไย อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี บันทึกข้อมูลเปอร์เซ็นต์การออกดอก ชนิดช่อดอก ความกว้างและความยาวช่อดอก เปอร์เซ็นต์การติดผล จำนวนผลต่อช่อ และคุณภาพผลผลิตของต้นลำไยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผลการทดลองพบว่า สารเมพิควอทคลอไรด์ มีแนวโน้มส่งเสริมเปอร์เซ็นต์การออกดอกและช่อดอกล้วน รวมทั้งลดปริมาณเปอร์เซ็นต์การแตกใบอ่อนและช่อดอกปนใบ ในขณะที่โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต ส่งผลให้ต้นลำไยมีเปอร์เซ็นต์การออกดอกลดลง และทำให้ต้นลำไยมีการแตกใบอ่อนเพิ่มขึ้น การให้สารโพแทสเซียมคลอเรตร่วมกับพาโคลบิวทราโซล โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต และเมพิควอทคลอไรด์ในฤดูฝน มีผลต่อขนาดช่อดอกของลำไยในสัปดาห์ที่ 1 แต่เมื่อผ่านไปจนครบ 4 สัปดาห์ ขนาดของช่อดอกลำไยในทุกสิ่งทดลองไม่มีความแตกต่างกัน สารพาโคลบิวทราโซลส่งเสริมให้ลำไยติดผลมากขึ้น ในขณะที่ความสูงของผล เส้นผ่าศูนย์กลางของผล ความยาวเส้นรอบผล ความหนาเปลือก ความหนาเนื้อ ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด น้ำหนักสดของเปลือกและเนื้อ น้ำหนักแห้งของเปลือก เนื้อ และเมล็ด ระหว่างสิ่งทดลองต่าง ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน
The effect of potassium chlorate combined with paclobutrazol, monopotassium phosphate and mepiquat chloride on flowering of longan (Dimocarpus longan) in rainy season was investigated. Four treatments were potassium chlorate (control), potassium chlorate paclobutrazol, potassium chlorate monopotassium phosphate and potassium chlorate mepiquat chloride. The potassium chlorate was sprayed on 16 longan trees and the other chemicals were sprayed seven days after spraying with potassium chlorate. The flowering percentage, new leaf flushing percentage, full flower percentage, leafy percentage were recorded 1 week after spraying. The data of fruit setting percentage and fruit number per brunch were collected when fruit size was 1 cm. The fruit quality was analyzed when the fruit was mature. The results showed that mepiquat chloride trended to increase flowering and full flower percentages and also reduce new leaf flushing and leafy flower percentages. In contrast, monopotassium phosphate trended to decrease increase flowering percentage and increase new leaf flushing percentage. The application of potassium chlorate with paclobutrazol, monopotassium phosphate and mepiquat chloride effected to the panicle size at 1 week after spraying. However, there was no significant difference in panicle size among treatments at 4 weeks after spraying. Paclobutrazol trended to increase the fruit setting percentage. The fruit height, fruit diameter, Fruit circumference, peel thickness, pulp thickness, total soluble solids, peel fresh weight, pulp fresh weight, peel dry weight, pulp dry weight and seed dry weight among treatments did not differ.
ลำไย, โพแทสเซียมคลอเรต, เมพิควอทคลอไรด์, พาโคลบิวทราโซล, โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต
longan, potassium chlorate, mepiquat chloride, paclobutrazol, monopotassium phosphate
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-04-27 10:16:02

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด