ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ถ่านก้านติดใบสละอัดแท่ง
Salacca Leaf Stalk Charcoal Briquette
ชีวะ ทัศนา และ วิฑูรย์ หนูเล็ก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
งานวิจัยนี้เป็นศึกษาความเป็นไปได้ในการนำก้านติดใบสละมาทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งและศึกษาเปรียบเทียบผลของคาร์บอนแบล็คต่อค่าความร้อน ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า และระยะเวลาในการติดไฟของถ่านอัดแท่ง 4 ชนิด คือ ถ่านไม้อัดแท่ง ถ่านไม้อัดแท่งผสมคาร์บอนแบล็ค ถ่านก้านติดใบสละอัดแท่งและถ่านก้านติดใบสละ อัดแท่งผสมคาร์บอนแบล็ค ผลการวิจัยพบว่า ถ่านก้านติดใบสละอัดแท่งผสมคาร์บอนแบล็คมีค่าความร้อนสูงที่สุด ระยะเวลาในการติดไฟนานมากที่สุดและมีปริมาณเถ้าน้อยที่สุด โดยถ่านไม้อัดแท่ง ถ่านไม้อัดแท่งผสมคาร์บอนแบล็ค ถ่านก้านติดใบสละอัดแท่งและถ่านก้านติดใบสละอัดแท่งผสมคาร์บอนแบล็คมีค่าความร้อน 10,355 12,964 13,120 และ 14,633 กิโลจูลต่อกิโลกรัม โดยมีระยะเวลาในการติดไฟ 58 63 76 และ 81 นาที ตามลำดับ เมื่อนำถ่านอัดแท่งไปทำการวิเคราะห์ค่าปริมาณความชื้นและปริมาณเถ้า พบว่าถ่านอัดแท่งทั้ง 4 ชนิด มีค่าปริมาณความชื้นอยู่ในช่วง 11.60 - 8.14% และปริมาณเถ้าอยู่ในช่วง 9.33 -5.42% ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าคาร์บอนแบล็คมีผลต่อสมบัติทางความร้อนของถ่านอัดแท่งและก้านติดใบสละสามารถนำมาทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งได้
In this work, the effect of carbon black (CB) on the thermal properties of briquettes produced from the charcoal and the salacca leafstalk with and without CB were investigated. Four thermal properties of briquettes composed of the heating value, the percentage moisture (PMC), the percentage ash content (PAC) and the burning time were analyzed with standard laboratory methods. Our results indicated that the salacca leafstalk mixed with carbon black is high heating value, the long burning time and had a few ash content. The results showed that the heating value and the burning of a charcoal, a charcoal with CB, the salacca leafstalk and the salacca leafstalk are about 10,355 12,964, 13,120, 14,633 kJ/kg and 58, 63, 76, 81 minutes, respectively. In addition, the PMC and PAC were in range from 11.6 to 8.14% and from 9.33 to 5.42%, respectively. So we can conclude that carbon black affect on the thermal properties of a briquettes and salacca leafstalk mixed CB has been most suited for fuel briquettes.
ก้านติดใบสละ ถ่านอัดแท่ง ค่าความร้อน ปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า
Salacca Leaf Stalk, Briquette, Heating value, Moisture and ash
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:01:55