ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
41 2561 ระบบเซนเซอร์ไมโครเวฟเพื่อควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล , พรพิมล ฉายแสง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42 2561 เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้พลังงานชีวมวลสำหรับชุมชน
งานวิจัย โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
43 2561 อุปกรณ์เก็บเกี่ยวผลไม้ระบบไฟฟ้าชนิดอเนกประสงค์ เพื่อชุมชนตำบลรำพัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
44 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังขาไก่เสริมใยอาหารจากเปลือกทุเรียน
งานวิจัย กุลพร พุทธมี , วริศชนม์ นิลนนท์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
45 2561 กระถางควบคุมความชื้นอัตโนมัติสำหรับบอนไซ
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
46 2561 การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน ในภาคตะวันออก
งานวิจัย พงศธร จันทร์ตรี และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
47 2561 ระบบคัดแยกสิทธิ์การรักษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจากกลุ่มผู้ป่วยที่มิใช่ คนไทยของโรงพยาบาลในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาจังหวัดตราด
งานวิจัย กานต์ นัครวรายุทธ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48 2561 แบบจำลองระบบตรวจสอบย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานผลไม้ทุเรียน
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์ , กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร และ อิงณภัสร์ พงศ์ธนาบูลย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49 2561 การออกแบบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ของมังคุดสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50 2560 เครื่องอบแห้งพ่นฝอยสำหรับผลิตภัณฑ์ระกำผง
งานวิจัย โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ไชยวัฒน์ จวงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
51 2560 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์โซ่อุปทานการท่องเที่ยว ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 2560 การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
53 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
54 2560 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล , มธุรา อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
55 2560 การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
56 2560 แอพพลิเคชันแอนดรอยด์สำหรับการช่วยคำนวณแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
งานวิจัย กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
57 2560 ศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
งานวิจัย เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
58 2560 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
59 2560 การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ที่ผสมน้ำยางพารา
งานวิจัย พงศธร จันทร์ตรี และ จักรพันธุ์ วงษ์พา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
60 2560 การพัฒนาอิฐดินดิบโดยใช้ยางพาราเป็นสารผสมเพิ่ม
งานวิจัย จักรพันธุ์ วงษ์พา , ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม