ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2560 เครื่องอบแห้งพ่นฝอยสำหรับผลิตภัณฑ์ระกำผง
งานวิจัย โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ไชยวัฒน์ จวงทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 2560 การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์โซ่อุปทานการท่องเที่ยว ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 2560 การพัฒนาเครื่องกวนเนื้อมังคุดชนิดควบคุมอุณหภูมิกึ่งอัตโนมัติ สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 2560 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีแอลอีดี
งานวิจัย คิดชาย อุณหศิริกุล , มธุรา อุณหศิริกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 2560 การพัฒนาจักรยานปั่นร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง ในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 2560 แอพพลิเคชันแอนดรอยด์สำหรับการช่วยคำนวณแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
งานวิจัย กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 2560 ศึกษาประสิทธิภาพโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี
งานวิจัย เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 2560 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษา
งานวิจัย คมสัน มุ่ยสี และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 2560 การศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของซีเมนต์เพสต์และมอร์ต้าร์ที่ผสมน้ำยางพารา
งานวิจัย พงศธร จันทร์ตรี และ จักรพันธุ์ วงษ์พา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 2560 การพัฒนาอิฐดินดิบโดยใช้ยางพาราเป็นสารผสมเพิ่ม
งานวิจัย จักรพันธุ์ วงษ์พา , ไพลิน ทองสนิทกาญจน์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 2560 การตรวจสอบความชื้นข้าวเปลือกจากสัมประสิทธิ์การสะท้อนและส่งผ่านด้วยสายอากาศไมโครสตริปแพทช์
งานวิจัย ปรมินทร์ วงษ์เจริญ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 2560 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจำแนกคุณภาพนมจากคุณสมบัติ ไดอิเล็กตริก
งานวิจัย ประพัน ลี้กุล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 2560 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้า
งานวิจัย ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร , กฤติยา เกิดผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
15 2560 การพัฒนาสายอากาศย่านความถี่กว้างเพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์เนื้อยางก้อนถ้วย
งานวิจัย พรพิมล ฉายแสง , ประพัน ลี้กุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 2560 การศึกษาภาวะผู้นำของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจันทบุรี
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย , ธนกร ภิบาลรักษ์ และ ณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17 2560 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสภาวะปัจจุบันของชุมชนเมืองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สรวัสส์ บุญหยง และ ชาตรี งามเสงี่ยม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18 2560 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพเพื่อชุมชน
งานวิจัย ไชยวัฒน์ จวงทอง และ โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม