ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

เครื่องอบแห้งพ่นฝอยสำหรับผลิตภัณฑ์ระกำผง
Spray dryer for drying Rakam juice powder product
โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ไชยวัฒน์ จวงทอง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2560
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับระกำผง จากการคำนวณและออกแบบทำให้ได้ขนาดของหออบแห้งคือ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตรสูง 1.0 เมตร ทำการทดลองอบแห้งระกำภายใต้สภาวะการอบแห้งแตกต่างกันคือ อัตราการไหลลมร้อนมี 3 ระดับคือ 0.01 m3/s, 0.025 m3/s และ 0.04 m3/s อุณหภูมิลมร้อนมี 3 ระดับคือ 120°C 140°C และ 160°C ปริมาณสารมอลโตรเด็กซ์ซินร้อยละ 10 20 และ 30 และอัตราการป้อนสารละลายวัตถุดิบคงที่เท่ากับ 1.5 kg/h จากการศึกษาพบว่าค่าที่ได้ตามสภาวะที่กำหนดได้ค่าความชื้นอยู่ระหว่างร้อยละ 3.01-4.53 และให้ค่าร้อยละของผลผลิตอยู่ระหว่างร้อยละ4.80-29.58 ในด้านคุณภาพด้านสีของผลิตภัณฑ์ระกำผงพบว่ามีค่าความสว่าง (L*) อยู่ในช่วง 18.23-25.8 ส่วนค่าความเป็นสีแดงและสีเขียว (a*) พบว่าจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิลมร้อนสูงขึ้น ทุกสภาวะการอบแห้งจะมีค่า (a*) อยู่ในช่วงลบ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง (-5.64)-(-3.31) ส่วนค่าความเป็นสีน้ำเงิน (b*) มีค่าอยู่ระหว่าง 3.3-9.67
The objective of this study was to design and construct a spray dryer for Rakam juice powder product. The spray dryer was fabricated, and consisted of 3 main parts; droplet forming unit, drying chamber, and powder collecting unit. The results from a design showed that the diameter of drying chamber is 0.30 m. and 1.0 m height. Experiments were conducted under various operating conditions; 3 levels of hot air flow rate of 0.01 m3/s, 0.025 m3/s and 0.040 m3/s, 3 levels of hot air temperature of 120oC, 140oC and 160oC, 3 levels of Maltodextrin content of 10%, 20% and 30%, feed rate with constant of 1.5 kg/hr. The results showed that the moisture content was between 3.01-4.53 % (d.b) and the percentage of product output was between 4.80-29.58 %. In terms of color qualities of the precipitated products, the brightness (L*) was in the range of 18.23-25.8. The red and green values (a*) were found to be higher when the hot air temperature Higher All drying conditions have a (*) value in the negative range, which is between (-5.64)-(-3.31). The blue value (b *) is between 3.3-9.67.
การอบแห้งพ่นฝอย , ระกำผง , เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย , อุณหภูมิลมร้อน
Spray drying , Rakam juice powder , Spray dryer , Hot air
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2019-09-30 15:00:32