ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2561 การสี่อสารความเชื่อจากสัญญะในพิธีกรรมของศิลปินละครเท่งตุ๊กจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์ รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น สริยาภา คันธวัลย์ บวรสรรค์ เจี่ยดำรง และจำเริญ คังคะศรี คณะนิเทศศาสตร์
2 2561 การจัดการความหมายและการบริโภคสัญญะอัญมณีจันท์
งานวิจัย เหมือนฝัน คงสมแสวง , สมพงษ์ เส้งมณีย์ และ บวรสรรค์ เจี่ยดำรงค์ คณะนิเทศศาสตร์
3 2561 แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า กรณีศึกษา : ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา และ สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล คณะนิเทศศาสตร์
4 2561 การศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของวังสวนบ้านแก้ว
งานวิจัย อภิวรรณ ศิรินันทนา , เสาวนีย์ วรรณประภา และ กรรณิกา พงษ์ชัย คณะนิเทศศาสตร์
5 2561 ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กาญจนา สมพื้น , พรพิมล สงกระสันต์ และ กรองทอง จุลิรัชนีกร คณะนิเทศศาสตร์
6 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ แคะ ค้น คิด คาย ครบ (5K Model) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ทอมมี่ เจนเสน และคณะ คณะนิเทศศาสตร์
7 2561 กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตลาดชุมชนบ้านตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สุทธินันท์ โสตวิถี , วิฆเนศวร ทะกอง และ ภารดี พึ่งสำราญ คณะนิเทศศาสตร์
8 2561 การศึกษาผลการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยแบบจำลองการสื่อสารแบบสร้างอัตลักษณ์ร่วมกับผู้เรียน
งานวิจัย สมพงษ์ เส้งมณีย์ และคณะ คณะนิเทศศาสตร์