ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ แคะ ค้น คิด คาย ครบ (5K Model) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Study of Student Learning Outcomes Based on National Qualifications Framework for High Education in Thailand from the 5K Model Base Classroom in Rambhai Barni Rajabhat University
ทอมมี่ เจนเสน , ฐิติกาญจน์ ใจไมตรี , เอกสุวัชร์ สิริธัญญ์ภรณ์ , อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค และ วินิชยา วงศ์ชัย
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:39:09

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด