ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวด้วยแรงแม่เหล็ก
The Density Meter of Liquids by Using Magnetic Force
ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ , ชีวะ ทัศนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2561
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวอย่างง่ายโดยใช้ แรงแม่เหล็กและหลักสมดุลคานโดยชุดทดลองที่สร้างขึ้นประกอบด้วยแท่งแม่เหล็กถาวรสองแท่งมีความเข้มของสนามแม่เหล็ก 0.055 เทสลา แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและคานไม้ยาว 20 เซนติเมตร ผลการนำชุดทดลองที่สร้างขึ้นไปวัดความหนาแน่นของของเหลวที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จำนวนสามชนิด ได้แก่ น้ำ น้ำมันละหุงและน้ำมันมะกอก พบว่า มีค่าความหนาแน่นประมาณ 1,013 978 และ 917 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับค่ามาตรฐานโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 1.6 2.3 และ 0.33 ตามลำดับ
The aim of this research was to invent a simple liquid density apparatus by using magnetic force and beam balance principle. The experimental apparatus consists of two permanent magnets, which has a magnetic flux density about 0.055 tesla, a dc current source and the wood beam 20 cm of length. When we took our apparatus to measure the liquid density, which temperature is 25 C, compose of water castor and olive oill. Our results shown that three types of liquid have a density about 1,013, 978 and 917 kgm-3, which correspond to the standard value and they have a value of standard error was 1.6 2.3 and 0.33%, respectively
ความหนาแน่นของของเหลว แรงแม่เหล็ก สมดุลคาน โมเมนต์
Liquid Density, Magnetic Force, Beam Balance, Moment
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-29 14:15:58