ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบยางพารา
Thermal Insulator by the Fiber of a Rubber Leaves
วิฑูรย์ หนูเล็ก และ ชีวะ ทัศนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติฉนวนกันความร้อนที่ทำจากเส้นใยใบยางพารา ขนาด 30x30 เซนติเมตร โดยมีความหนา 1.0 2.0 และ 3.0 เซนติเมตร ผลการทดลองพบว่า แผ่นฉนวนกันความร้อนสามารถกัน ความร้อนได้ดี โดยพบว่าแผ่นฉนวนมีค่าสัมประสิทธิ์ การนำความร้อน เพิ่มขี้นแบบเชิงเส้น ในอัตรา 0.037 วัตต์ต่อเมตร-เคลวินต่อเซนติเมตร โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.0385-0.1129 วัตต์ต่อเมตร-เคลวิน เมื่อนำมาหาค่าความต้านทานความร้อน และค่าความจุความร้อน พบว่า มีค่าความต้านทานความร้อนเท่ากับ 0.2598 0.2649 และ 0.2657 ตารางเมตร เคลวินต่อวัตต์ และมีค่าความจุความร้อน 3.8493, 3.7748 และ 3.7633 จูลต่อเคลวิน ตามลำดับ
The purpose of this research is to study the thermal properties of the insulation sheet size of 30x30 cm and thickness of 1.0, 2.0 and 3.0 cm, which was produced from a rubber leaf fiber. Our experimental results showed that an Hevea brasiliensis leaves fiber can be used to produce a thermal insulation. The value of a thermal conductivity k-value as a function of the thickness. We found that the k-value linearly increased about 0.037 W/m-K with increasing of thickness 1.0 centimeters. It is a in range of 0.0385-0.1129 W/m-K. In addition, The thermal resistance and thermal capacity were also analyzed. Our calculated results revealed that the thermal resistance R-values were 0.2598, 0.2649 and 0.2657 m2-K/W and the thermal capacity of 3.8493, 3.7748 and 3.7633 J/K, respectively.
ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน, ค่าความต้านทานความร้อน, ฉนวนกันความร้อน
Resistivity (R-value), Conductivity (K-value), Thermal Insulation
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 13:55:44