ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอายุในการได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ: ศึกษาเฉพาะปัญหาในพื้นที่เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
Legal problem related to the right of the elderly in getting the appropriate support from the government : A case study on the problem in the ChakThai Sub-district municipality Khaokitchakut District Chanthaburi Province
อาทิตยา โภคสุทธิ์ , ทัศนีย์ เงินสุข , ปัทมา มัญชุนากร และ สุฑามาส ศรีใย
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-04-26 13:44:00

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ผู้วิจัย