ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติซื้อขายสินค้าล่วงหน้า พ.ศ. 2546 : ศึกษากรณียางพาราในเขตจันทบุรี
The Feasibility study of the Agricultural Futures Trading Act B.E. 2546 : A Case study of rubber in Chantaburi Province.
กุลปราณี ศรีใย , ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์ และ ถิรดา กิตติเวช
คณะนิติศาสตร์
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-11 10:28:59

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด

หน้าปก
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ผู้วิจัย