ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชน รินน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
Guidelines for cultural tourism management based on lifestyle of Chanthaboon Community, Chanthaburi
อาจารย์เปรมปรีดา ทองลา,อาจารย์นันทภัทร บุรขจรกุล,อาจารย์บุษรา บรรจงการ,อาจารย์เพ็ญศิริ สมารักษ์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
ผลงานการวิจัยครั้งนี้ ได้ศึกษา เรื่องแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐาน วิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจบริบทพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน ริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำ จันทบูร จังหวัดจันทบุรี และเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชน ริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบไปด้วยการศึกษา ภาคสนาม โดยการ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) การสัมภาษณ์ แบบ เจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) และการสำรวจเชิงพื้นที่ (Area Frame Survey) เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด จากนั้นทำการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อเสนอแนว ทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
The research “Guidelines for cultural tourism management based on lifestyle of Chanthaboon Community, Chanthaburi” aims to 1) survey area and lifestyle of Chanthaboon Community, Chanthaburi; 2) study of cultural tourism based on lifestyle of Chanthaboon Community, Chanthaburi; and 3) propose the management Guidelines for cultural tourism management based on lifestyle of Chanthaboon Community, Chanthaburi The research methodology applies the qualitative research, by adaptive field research. The research tool is the structured interview form, in-depth interview and area frame survey, and conducting the facts. Analyzing the data by content analysis. Finally, the researcher proposed the management guideline for the cultural tourism management based on lifestyle of Chanthaboon Community, Chanthaburi
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
Cultural tourism
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-27 11:53:01