ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายตรวจรู้ไร้สายร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจให้น้ำ ในสวนผลไม้ผ่านโทรศัพท์มือถือ
Application of Wireless Sensor Networks with GIS for Decisions Watering Orchard by Mobile Phone
อาจาย์วิระ ศรีมาลา,อาจารย์คัมภีร์ ธีระเวช,อาจารย์ทบทอง ชั้นเจริญ,อาจารย์วีระศักดิ์ ปรึกษา
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2557
วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือการออกแบบและพัฒนาเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจวัดข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในสวนผลไม้ รวมถึงการพัฒนาระบบแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจการในการให้น้ำในสวนผลไม้ เครือข่ายที่พัฒนานี้แบ่งออกได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกคือส่วนลูกข่าย ซึ่งจะมีเซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศและดิน รวมทั้งเซนเซอร์วัดความเข้มแสงแวดล้อม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมเข้าด้วยกันโดยใช้บอร์ด Arduino แล้วจึงส่งข้อมูลเป็นสัญญาณวิทยุไปยังระบบส่วนที่สองซึ่งคือเครื่องแม่ข่าย ไมโครคอมพิวเตอร์ที่เครื่องแม่ข่ายจะสกัดข้อมูลที่ได้รับแล้วส่งต่อไปให้โปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาด้วยภาษา Processing เพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา แล้วจึงส่งข้อมูลเหล่านี้ผ่านอินเตอร์เน็ตไปให้เครื่องแม่ข่ายเครื่องที่สองเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูล ระบบการแสดงผลพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีและจาวาคริปต์โดยใช้คำคลังคำสั่งแบบเปิดในการแสดงผลข้อมูลเป็นแผนภูมิเส้น นอกจากความสามารถเหล่านี้แล้ว เครื่องแม่ข่ายเครื่องแรกยังเชื่อมต่อกับโซเลนอยด์ ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการสั่งเปิดปิดน้ำในสวนผลไม้ได้โดยการสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย
The overall objetives of this research are to design and devlope a wireless sensor network for measuring environmental data in an orchard field, including a displaying system that can be used as a discission support system for watering the plants. The network is composed of two parts: the client and the server. The client has five sensors for measuring temperature and relative humidity of both air and soil, including intensity of the ambient light. These data are collected by an Arduino board which are then sent to the server by an RF transmitter. A microcontroller at the server extracts and sends the data to the other program, developed by a Processing language, to add the observation date and time to the recived data. After that, these data are sent to the second server for recording into the online database. The visualization system is developed by using PHP and Javascript languages and an opensource library is also used for displaying line charts. In addition, the second server is also attached with a solenoid which enble users to control the water valve in the field by using a smartphone.
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
GIS
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-03-18 11:39:11