ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
The Development of Participation for Development Basic Moral for Students in Honor Border Patrol Police Schools
สุรีย์มาศ สุขกสิ , พัชรินทร์ รุจิรานุกูล
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2561
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ได้ดำเนินการ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม การพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน 2) การสร้างร่างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 3)0กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม0(Focus0Group0Discussion) 4) การสรุปและนำเสนอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดจันทบุรีและตราด จำนวน 81 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 16 คน เพื่อให้มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประกอบด้วย 1. ความขยัน ประกอบด้วย ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2. ความประหยัด ประกอบด้วย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ในโรงเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำวันของตนเอง รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ฝึกให้นักเรียนรู้จักนำของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ การจัดประสบการณ์ให้นักเรียนรู้จักวิธีการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 3. ความซื่อสัตย์ ประกอบด้วย จัดกิจกรรมยกย่องคนดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น การจัดประสบการณ์ให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาของห้องเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น ปลูกฝังนิสัยเกี่ยวกับการไม่คดโกง ไม่หลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น 4. ความมีวินัย ประกอบด้วย ปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน สอดแทรกเรื่องการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบในขณะที่สอน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนในการเข้าห้องเรียนและตรงต่อเวลา ยกย่อง ชมเชยบุคคลดีเด่นที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 5. ความสุภาพ ประกอบด้วย ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงามวางตนเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยส่งเสริมให้นักเรียนพูดจาไพเราะอ่อนหวาน ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมให้นักเรียนมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นผู้มีมารยาทต่อทุกคน 6. ความสะอาด ประกอบด้วย ส่งเสริมให้นักเรียนดูแลรักษาร่างกายได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ ส่งเสริมให้รักษาของส่วนรวมโดยไม่ขีดเขียนทำลาย ส่งเสริมให้ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัวปราศจากความมัวหมองทั้งกายใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักรักษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 7. ความสามัคคี ประกอบด้วย ส่งเสริมให้นักเรียนช่วยเหลือเกื้อกูล เสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ส่งเสริมให้นักเรียนยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมกันคิดอย่างสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย 8. ความมีน้ำใจ ประกอบด้วย ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันให้ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ส่งเสริมให้นักเรียนเสียสละความสุขของตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเอื้ออาทรเอาใจใส่อาสาช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ แบ่งปัน ส่งเสริมให้นักเรียนเอาใจใส่ความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ
The development of participation for development basic moral for students in Honor Border Patrol Police Schools by ; 1) studying the documents and related research for basic moral for students ; 2) creating a draft of basic moral ; 3) developing by focus group discussion and 4) summary and presents a model for basic moral for students. The sample were administrators and teachers in Honor Border Patrol Police Schools 81 for check possibility and sixteen for focus group discussion. The results showed that The development of participation for development basic moral for students in Honor Border Patrol Police Schools. 1. Diligence consists of encouraging students to creative thinking, useful in free time, work responsibly, praise the students who have the intention to study and encourage students to work with others 2. Savings consists of activities savings schools, make their own income-expenditure accounts, use the resources with the highest value and benefit, recycle, use water and electricity saving. 3. Honesty consists of activities honoring with honesty, to be honest about themselves and others, agreement or contract of the classroom, to behave as trustees of others, not cheating, do not deceive and exploit others. 4. Discipline consists of instilling the students to follow the rules of the school, incorporate the duties that they are responsible for while teaching, to be responsible for their own duties. 5. Politeness consists of promoting to have good etiquette, placing themselves in harmony with Thai culture, talk sweetly, dress appropriately, respect the adults, behave in a manner consistent with everyone. 6. Cleanliness consists of promoting to properly maintain the body, cheerful always, preservation of the collective without destroying the text, practice of the mind, not to be disturbed by the body and maintain the environment within the school. 7. Harmony consists of promoting to help themselves, not sacrificing self-interest. recognize differences between individuals, work in groups, think creatively, practice both as leaders and followers in the democratic. 8. Kindness consists of promoting to realize the importance of sharing to others without expectation, sacrifice their happiness for the common good, generous, empathetic, volunteer, express their willingness to help, share, take interest in the lives of others, and be ready to help
คุณธรรมพื้นฐาน, นักเรียน, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
Basic Moral , Students, Honor Border Patrol Police Schools
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-29 10:56:11