ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคสะเก็ดเงิน
Study and Development of Herbal Product Packaging for Psoriasis
ฐปนีย์ ศรีแก้ว , พรพจน์ หมื่นหาญ , สิริวิภา วิมุกตายน
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2560
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคสะเก็ดเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคสะเก็ดเงิน 2) เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคสะเก็ดเงิน และ 3) เพื่อประเมินผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคสะเก็ดเงิน การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มาใช้บริการที่ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้าง อาคารเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ จํานวน 120 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เดิม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับโรคสะเก็ดเงิน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการรับรู้และความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วมเทศบาลเมืองท่าช้าง ให้บริการรักษาโรคสะเก็ดเงินและมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับผู้มีใช้บริการทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แชมพูสมุนไพร สบู่เหลวสมุนไพร สมุนไพรทาผิวชนิดเข้มข้นสำหรับผู้ป่วยสะเก็ดเงิน และสมุนไพรต้มอาบสำหรับผู้ป่วยสะเก็ดเงิน โดยบรรจุภัณฑ์เดิมทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์นั้นผู้วิจัยนำไปประเมินผลความพึงพอใจก่อนการพัฒนาและออกแบบ ทั้งหมด 120 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 วิจัยจึงได้พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้นำไปเก็บข้อมูลและประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 120 คนอีกครั้ง เป็นการนำผลมาเปรียบเทียบ สรุปว่าบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาใหม่นั้นมีผลการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 มีผลการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจที่ดีขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.14 คิดเป็นร้อยละ 22.8
The research studied of packaging improvements for herbal productions recovering Psoriasis disease aimed ; 1) study about the improvement of herbal production packaging for Psoriasis disease ; 2)design the packaging for herbal productions and 3) evaluate the improvements of packaging. This study collected the data from 120 people who visited the social services department of Thachang Municipal Office, Kue Koon Puen Manut building. All data were collected by questionnaire about the preferences on old packaging, interviewing, questionnaire about the specialist designing and the perception and preferences about the improvements of herbal production packaging for Psoriasis disease. Those data were analyzed by statistical analysis which were percentage, mean, standard deviation and interpreting perception and preferences. The research results indicated that the social services department of Thachang Municipal Office have provided the health care system recovering Psoriasis disease. There are 4 types of herbal production which are shampoo, liquid soap, lotion and herbal production for bathing. These production was evaluated the preferences for both pre and post designing package. For 120 people, most of them were moderate preferences as 3.23 points. So, the researcher have re-designed and conducted evaluation to compare the results, again. In conclusion, the new packaging have got the high number of perception and preferences as 4.37 points and 1.14 as 22.8%.
บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรคสะเก็ดเงิน
Package Herbal product Psoriasis.
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-29 14:13:06