ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้าเสียแบบบ่อผึ่ง กรณีศึกษาระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวมศูนย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี
Efficiency of Oxidation Pond for Treating Wastewater: A Case Study of Central Wastewater Treatment Plant of Chanthaburi Municipality
จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ , อรรถกร ค้าฉัตร และ อรุณรัตน์ เว้นบาป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
การศึกษาประสิทธิภาพการบ้าบัดน้าเสียแบบบ่อผึ่ง กรณีศึกษาระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวม ศูนย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี พบว่า สามารถลดความสกปรกในรูปของบีโอดีและซีโอดีได้ร้อยละ 57.27 และ 42.93 ตามล้าดับ บีโอดีและซีโอดีของน้าทิ งจากระบบบ้าบัดน้าเสียของเทศบาลเมืองจันทบุรี เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ งจากระบบบ้าบัดน้าเสียรวมของชุมชน ระบบ บ้าบัดน้าเสียแบบบ่อผึ่งมีต้นทุนการด้าเนินงานต่้าแต่เทศบาลเมืองจันทบุรีขาดการน้าแนวคิดและ มาตรการทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ควบคู่กับการจัดการน้าเสียชุมชน
The Results of efficiency of oxidation pond wastewater treatment showed the percentage of BOD and COD removal were 57.27 and 42.93 respectively. BOD and COD values in effluent from wastewater treatment plant of Chanthaburi municipality were qualified the effluent standard of communal wastewater treatment system B.E. 2533. The operative cost of oxidation pond wastewater treatment was low, but Chanthaburi municipality solved the wastewater management without the economic guideline.
บ่อผึ่ง, ระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวมศูนย์, เทศบาลเมืองจันทบุรี, บีโอดี, ซีโอดี
Oxidation Pond, Central Wastewater Treatment Plant, Chanthaburi Municipality, BOD, COD
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:00:17