ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน ในภาคตะวันออก
The Compressive Strength of Concrete Containing Oil Palm Ash in Eastern Thailand
พงศธร จันทร์ตรี และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2561
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-05-05 16:14:49