ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลัก PM5 ด้วยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) กรณีศึกษา : ระบบงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดหน่วยงานคณะ
The Development of performance standards PM5 with work manual Case study : System of General administrative officer Under the faculty
ดุษฎี ชลปรีชา และ ภรณ์ทิพย์ สุภาภรณ์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-02-25 14:50:14