ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
101 2558 การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ภัทร ศรีสรวล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102 2558 การหาค่าความจุความร้อนจำเพาะอย่างง่ายของอะลูมิเนียม เหล็กและทองแดง โดยใช้กฎการเย็นตัวของนิวตันและการศึกษาเปรียบเทียบ
งานวิจัย อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
103 2558 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ผศ.ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
104 2558 การผลิตไคตินและไคโตซานจากเปลือกกุ้งโดยใช้เอนไซม์ และฤทธิ์ทางชีวภาพ
งานวิจัย อาจารย์พิมใจ สุวรรณวงค์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
105 2558 ความคาดหวังด้านความรู้ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ไพรวรรณ วงษ์สาสิลไชย และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
106 2558 การตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพร้อมบริโภคในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ลลิดา เจริญวิเศษ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
107 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยด้วยการใช้สีธรรมชาติจากว่านกาบหอยผง
งานวิจัย อาจารย์นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
108 2558 ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารขนาดเล็ก
งานวิจัย ชีวะ ทัศนา และโชติ เนืองนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
109 2557 ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
งานวิจัย อาจารย์วิทมา ธรรมเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
110 2557 การศึกษาออกแบบวิธีการวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งในน้ำยางพาราสด ด้วยวิธีการของ K N Chattopadhyay
งานวิจัย อาจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด, ผศ.อุดม เครือวัลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
111 2557 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรีย และเพรียงจากปูเศรษฐกิจ (Portunudae : Decapoda) บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ชุตาภา คุณสุข, อาจารย์ ดร.วิลานี จุ้งลก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
112 2557 การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีด้วยตัวแบบการถดถอย
งานวิจัย อาจารย์ญาดาภา โชติดิลก และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
113 2557 ฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพของสารสกัดจากรางจืดต้น รางจืดเถาและรางจืดหัวต่อสารเคมีทางการเกษตรและแบคทีเรียบางชนิด
งานวิจัย ผศ.อุดม เครือวัลย์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
114 2556 การจัดการทรัพยากรปูม้าแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา : ธนาคารปูม้า บ้านท่าแคลง อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นางสาวชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
115 2556 การบำบัดน้ำทิ้งปนเปื้อนสีจากการย้อมกกโดยใช้เชื้อรา
งานวิจัย อาจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
116 2556 ผลการเสริมเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของขนมปัง
งานวิจัย อาจารย์มธุรา อุณหศิริกุล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี