ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  RBRU e-Research

แสดงรายการงานวิจัยทั้งหมด

แสดงรายการงานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานวิจัย
41 2561 ชุดวัดความหนาแน่นของของเหลวด้วยแรงแม่เหล็ก
งานวิจัย ธนพัฒน์ ถิระวุฒิ , ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
42 2561 การประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสในสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่
งานวิจัย นิภัทร เปี่ยมอรุณ , นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 2561 การทำนายฤทธิ์ทางชีวภาพของสารที่ได้จากกล้วยไม้สกุล Bulbophyllum โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานวิจัย วัชรี วรัจฉรียกุล , พิมใจ สุวรรณวงค์ และ เดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
44 2561 การฟอกตัวของน้ําต่อคุณภาพน้ําตกในเขตอุทยานแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ , ภัทร ศรีสรวล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของสารสกัดใบยางพาราในการ ต้านการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด และเดือนเต็ม ทองเผือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 2561 ฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์อะไมเลสและเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเทอเรสจากสารสกัดเมล็ดข้าวพันธุ์นางพญาทองดำและข้าวพันธุ์ล้นยุ้ง
งานวิจัย พิมใจ สุวรรณวงค์ และ วัชรี วรัจฉรียกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 2561 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิทมา ธรรมเจริญ และนิทัศนีย์ เจริญงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 2561 การแพร่กระจายและความอุดมสมบูรณ์ของสาหร่ายทะเล ในบริเวณอ่าวยาง และเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ประสาน แสงไพบูลย์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 2561 การกำจัดสีย้อมผ้าด้วยถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเมล็ดสละพันธุ์สุมาลีโดยกระตุ้นด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
งานวิจัย สุพัตรา รักษาพรต และ นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
50 2561 ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากเปลือกและเมล็ดของสละ
งานวิจัย อาภาพร บุญมี , สุนิษา สุวรรณเจริญ และ ธีรพิชญ์ เกษมสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 2561 ตามรอยไม้ตะเคียนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศิธร พุทธรักษ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 2561 นิเวศวิทยาประชากรหิ่งห้อย (Insecta: Coleoptera: Lampyridae) ในป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม , ชุตาภา คุณสุข และ ชวัลรัตน์ สมนึก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 2560 การตรวจสอบสายพันธุ์เงาะในพื้นที่วังสวนบ้านแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุล
งานวิจัย ชวัลรัตน์ สมนึก และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจากสารสกัดกระวาน
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด , จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
55 2560 มาตรการปรับปรุงการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้า และสัตว์น้ำพลอยได้อย่างยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
56 2560 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากต้นข้าวดำในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล , คิดชาย อุณหศิริกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
57 2560 การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่แบบแตะกันบางระบบ
งานวิจัย ชีวะ ทัศนา , โชติ เนืองนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 2560 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชนิดของนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข และ พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
59 2560 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร acanthoic acid จากต้นเปล้าใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย
งานวิจัย ธีรพิชญ์ เกษมสุข , สุนิษา สุวรรณเจริญ และ อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
60 2560 การหาอายุ และระยะทางของกระจุกดาวทรงกลม M3 กระจุกดาวเปิด M35 M44 และ M67 ด้วยเทคนิคซีซีดีโฟโตเมทรีและการศึกษาเปรียบเทียบ
งานวิจัย โชติ เนืองนันท์ และ ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี