ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
61 2560 การผลิตเอทานอลด้วยออสโมฟิลิกยีสต์ที่คัดแยกจากผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิญญู ภักดี และ ปรัชญา เฉลียวฉลาด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
62 2560 ตัวแบบเพื่อพยากรณ์ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย วิทมา ธรรมเจริญ , นิทัศนีย์ เจริญงาม และ นิตยา ชนะสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
63 2560 การตรวจสอบชนิดปลาจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทซูชิ ที่วางจำหน่ายในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64 2560 การสำรวจพืชสมุนไพรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศิธร พุทธรักษ์ , ประถม ทองศรีรักษ์ และ กาญจนา ราชสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 2559 การปรับปรุงมาตรการการทาประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าที่ยั่งยืน บริเวณ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ชุตาภา คุณสุข , วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ พงษ์ชัย ดารงโรจน์วัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
66 2559 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร acanthoic acid จากต้นเปล้าใหญ่เพื่อศึกษาฤทธิ์ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
งานวิจัย ธีรพิชญ์ เกษมสุข , สุนิษา สุวรรณเจริญ และ อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
67 2559 ระบบตรวจสอบเรือประมงด้วยความเป็นจริงเสริม : กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวตราด
งานวิจัย วิระ ศรีมาลา และ คัมภีร์ ธีระเวช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
68 2559 การปรับปรุงมาตรการการทำประมง เพื่อการจัดการทรัพยากรปูม้าที่ยั่งยืน บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
69 2559 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสาร acanthoic acid จากต้นเปล้าใหญ่เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็ง
งานวิจัย อาจารย์ธีรพิชญ์ เกษมสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
70 2559 ความหลากหลายทางชีวภาพของปู บริเวณเกาะนมสาว จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
71 2559 การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเมล็ดสละเหลือทิ้ง
งานวิจัย ดร.สุพัตรา รักษาพรต และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
72 2559 ความแข็งแรงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ณมนรัก คำฉัตร , อรรถกร คำฉัตร และ อาทร สกุลวรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
73 2559 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
74 2559 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดเมล็ดลำไยและการประยุกต์ใช้ในน้ำยาล้างจาน
งานวิจัย ปรัชญา เฉลียวฉลาด และ จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
75 2559 ฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยใบยางพารา
งานวิจัย วิฑูรย์ หนูเล็ก และ ชีวะ ทัศนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
76 2559 การจำแนกชนิดของตัวอย่างชิ้นส่วนและอวัยวะที่คาดว่าจะเป็นสัตว์ป่า ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม
งานวิจัย วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77 2559 ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย สรศักดิ์ นาคเอี่ยม และ ชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
78 2559 ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่เตรียมโดยสารสกัดฟ้าทะลายโจร
งานวิจัย สุนิษา สุวรรณเจริญ , ธีรพิชญ์ เกษมสุข และ อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
79 2559 ประสิทธิภาพการบ้าบัดน้าเสียแบบบ่อผึ่ง กรณีศึกษาระบบบ้าบัดน้าเสียแบบรวมศูนย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี
งานวิจัย จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ , อรรถกร ค้าฉัตร และ อรุณรัตน์ เว้นบาป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80 2559 ถ่านก้านติดใบสละอัดแท่ง
งานวิจัย ชีวะ ทัศนา และ วิฑูรย์ หนูเล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี