ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
81 2559 ระยะพักตัวและความแข็งแรงของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร. ณมนรัก คำฉัตร และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
82 2559 ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมศูนย์ เทศบาลเมืองจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์, อาจารย์อรรถกร คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
83 2559 การจำแนกชนิดของตัวอย่างชิ้นส่วนและอวัยวะที่คาดว่าจะเป็นสัตว์ป่า ในพื้นที่อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง โดยใช้ข้อมูลทางพันธุกรรม
งานวิจัย อาจารย์ ดร.วิรังรอง กรินท์ธัญญกิจ, นางสาวชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
84 2559 การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์โดยใช้สมาร์ทโฟน
งานวิจัย อาจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี, อาจารย์ ดร.นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
85 2559 ผลของการปรับสภาพและลดสารพิษต่อน้ำตาลที่ได้จากการย่อยเปลือกทุเรียนด้วยกรด เพื่อนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล
งานวิจัย อาจารย์มธุรา อุณหศิริกุล, อาจารย์จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
86 2559 การออกแบบและพัฒนาชุดการทดลองเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์โดยใช้สมาร์ทโฟน
งานวิจัย อาภาพร บุญมี และ นันทพร มูลรังษี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
87 2559 ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดเมล็ดลำไยและการประยุกต์ใช้ในน้ำยาล้างจาน
งานวิจัย อาจารย์ ดร. ปรัชญา เฉลียวฉลาด, นางสาวจิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
88 2559 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองขุด จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย นิทัศนีย์ เจริญงาม และ วิทมา ธรรมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
89 2559 ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ นาคเอี่ยม, นางสาวชุตาภา คุณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
90 2559 ผลของการปรับสภาพและลดสารพิษต่อน้ำตาลที่ได้จากการย่อย เปลือกทุเรียนด้วยกรดเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเอทานอล
งานวิจัย มธุรา อุณหศิริกุล และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91 2558 การจัดการทรัพยากรประมงปูม้าอย่างบูรณษการ เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษา : อ่างคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ ดร.ชุตาภา คุณสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
92 2558 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของน้ำส้มควันไม้จากผลและกิ่งมังคุด
งานวิจัย อาจารย์ ดร.สุนิษา สุวรรณเจริญ,อาจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
93 2558 การคัดกรองผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าจากกากกาแฟเหลือทิ้ง
งานวิจัย อาจารย์ ดร.สุพัตรา รักษาพรต และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
94 2558 ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารขนาดเล็ก
งานวิจัย อาจารย์ ดร.ชีวะ ทัศนา, อาจารย์ ดร.โชติ เนืองนันท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
95 2558 ความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ณมนรัก คำฉัตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
96 2558 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรในดินสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ดร.จิรภัทร จันทมาลี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
97 2558 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การยับยั้งเชื้อราของน้ำส้มควันไม้จากผลและกิ่งมังคุด
งานวิจัย สุนิษา สุวรรณเจริญ และ อาภาพร บุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
98 2558 การพัฒนาวิธีสังเคราะห์ 19-TBDPS-8,17-epoxy andrographolide สู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมยาต้านมะเร็ง
งานวิจัย อาจารย์ธีรพิชญ์ เกษมสุข และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยด้วยการใช้สีธรรมชาติจากว่านกาบหอยผง
งานวิจัย นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ , อุรชา วานิช และ วนิชญา นุ่มก่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
100 2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อน้ำหนักทารกแรกเกิดในภาคตะวันออก
งานวิจัย อาจารย์วิทมา ธรรมเจริญ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี