ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
1 2564 การประดิษฐ์ยาสีร้อนสำหรับงานเครื่องประดับจากการใช้วัตถุดิบหลัก (แร่ควอตซ์) ในแหล่งจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย สุรพงษ์ ปัญญาทา, ภัทรา ศรีสุโข และ ภัทรบดี พิมพ์กิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2 2564 รถเข็นขนส่งผลไม้ด้วยพลังงานไฟฟ้า สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย กฤษณะ จันทสิทธิ์ , คมสัน มุ่ยสี และ ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 2564 ระบบสูบน้ำเคลื่อนที่พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนฐานรากในระดับครัวเรือน
งานวิจัย ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล , กฤษณะ จันทสิทธิ์ และ ธีระวัฒน์ ชื่นอัศดงคต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 2564 การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกกล้วยน้ำว้าโดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสาน
งานวิจัย ปัญญา วงศ์ต่าย และ คมสัน มุ่ยสี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5 2564 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ใน จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์ , ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ภัสสร บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 2564 การพัฒนาถังขยะมูลฝอยในชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7 2564 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศศินภา บุญพิทักษ์, ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร และ ภัสสร บุญพิทักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8 2564 การพัฒนาเทคนิคการแปรรูปเศษพลอยทัวร์มาลีนเหลือทิ้งจากกระบวนการเจียระไนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกระบวนการออกแบบ
งานวิจัย ภัทรา ศรีสุโข และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 2564 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานการส่งออกมังคุดในภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
งานวิจัย สำราญ ชำโสม และ กฤติยา เกิดผล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10 2564 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบของผู้ผลิตผลไม้แปรรูป
งานวิจัย กฤติยา เกิดผล และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 2564 เปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบกรองด้วยแมงกานีสกรีนแซนด์กับระบบกรองแก้วเพื่อกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำบาดาล
งานวิจัย เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 2564 การสร้างสรรค์ตัวเรือนเครื่องประดับดีไอวายจากพลอยดิบด้วยองค์ความรู้ ด้านวัสดุเรซิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเหมืองพลอย จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ภัทรบดี พิมพ์กิ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
13 2564 การออกแบบของที่ระลึกของชุมชนริมน้ำจันทบูร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ศาสตรพันธุ์ บุญน้อย, สิริวิภา วิมุกตายน และ พนม จงกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม