ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานการส่งออกมังคุดในภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
Supply Chain Risk Analysis of Mangosteen Export in East of Thailand for Increase Competitiveness
สำราญ ชำโสม และ กฤติยา เกิดผล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-08-19 16:01:22

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด