ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
The Needs Analysis of Local Administration Organizations in Chanthaburi for Academic Services of Public Administration Department under the Faculty of Humanities and Social Sciences in Rambhai Barni Rajabhat University
อาจารย์นภา จันทร์ตรี,อาจารย์ราตรี พิงกุศล,อาจารย์ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ,อาจารย์เรืองอุไร วรรณโก
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จังหวัดจันทบุรี จํานวน 31 แห่งเครื่องมือที่ใช ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ใน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
The research aims to examine the needs of the local administration organizations in Chanthaburi for the academic services of Public Administration Department. The research population was representatives from the 31 local administration organizations in Chanthaburi. The questionnaires were used as the research tools. The descriptive statistics were percentage, mean and standard deviation
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บริการทางวิชาการ
Local Administration Organizations, Academic Services
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-28 10:48:41

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด