ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การอบแห้งชาใบขลู่ด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับอินฟาเรด
Khlu tea leaves drying using Infrared vacuum dryer
โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง และ ประพัน ลี้กุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอบแห้งใบขลู่ด้วยเทคนิคสุญญากาศร่วมกับ อินฟราเรดโดยทำการทดลองอบแห้งภายใต้เงื่อนไขที่ความดันสมบูรณ์10, 15และ20กิโลปาสคาล และอุณหภูมิอบแห้ง30, 40 และ50 องศาเซลเซียสซึ่งตัวแปรที่ทำการศึกษาได้แก่อัตราส่วนความชื้น และความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะผลจากการศึกษาพบว่าเมื่อลดความดันสมบูรณ์และเพิ่มอุณหภูมิอบแห้งจะทำให้อัตราการอบแห้งเพิ่มขึ้นในขณะที่ความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะของการอบแห้งลดลง
The objectives of this research were to study Khlu leave tea drying using infrared-vacuum technique. In order to accomplish these objective, the experiments were conducted under conditions: absolute pressures in drying chamber of 10, 15, 20kPa and drying temperatures of 30, 40, 50oC. In this study, effects of drying conditions on moisture ratio and specific energy consumption were investigated. The results show that, it was revealed that increment of drying temperature or decrement of absolute pressure in drying chamber result in high drying rate and low specific energy consumption.
การอบแห้งสุญญากาศร่วมกับอินฟราเรด,อัตราการอบแห้ง
Infrared-vacuum drying ,Drying rate
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:02:50