ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการประมวลกลุ่มเมฆแบบส่วนตัว กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Development of Information System for Faculty Quality Assurance with Private Cloud Case Study RambhaiBarniRajabhat University
อาจารย์วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ , อาจารย์นิทัศน์ นิลฉวี
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2558
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึ่งใช้กรอบแนวคิดเซนด์เฟรมเวิร์ค 3 สำหรับภาษาพีเอชพี ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอลในการพัฒนา และเลือกใช้การบริการเว็บผ่านบริการคลาวด์คอมพิวติงของแอมะซอนเว็บเซอร์วิสอีซีทู เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความไม่สามารถเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องให้บริการเว็บของมหาวิทยาลัย โดยมีวิธีการวิจัย 4ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาความเป็นไปได้ 2) การวิเคราะห์ปัญหาและการออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยได้ประเมินคุณภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 และได้ประเมินความพึงพอใจของระบบจากผู้ใช้งาน จำนวน 20 ท่านได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 พบว่าความพึงพอใจของระบบอยู่ในระดับดี
The objective of this research was to develop the information system for educational quality assurance at curriculum level using Zend framework 3, PHP as a programming language, MySQL as a database, Amazon Web Service EC2 as a web server to avoid any incompatible of software installed in the university’s web server. The research methodology consisted of four stages: 1) feasibility study 2) problem analysis and system design 3) system development and 4) evaluation of system efficiency. The system efficiency was evaluated by three specialists with mean of 4.13 and standard deviation of 0.58. The system satisfaction was assessed by 20 users with mean of 3.75 and standard deviation of 0.51. The efficiency of the system was at high level.
การประกันคุณภาพการศึกษา , การประมวลกลุ่มเมฆ , ระบบสารสนเทศ
Quality Assurance , Private Cloud , Information System
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2019-09-26 15:39:46