ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
Learning organization to develop skill to integrate local wisdom of teacher profession students in the preparation to the ASEAN community
อาจารย์วราลี ถนอมชาติ,อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 37 คน การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง ประกอบด้วย 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และ 2) การสรุป นำเสนอและถ่ายทอดผลการวิจัย ผลการวิจัย มีดังนี้ 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ทฤษฎี การเรียนรู้ 9 ขั้นตอนของกาเย่ โดยมุ่งเน้นให้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับ สิ่งรอบตัว ซึ่งประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เร่งเร้าความสนใจ 2) บอกวัตถุประสงค์ 3) ทบทวน ความรู้เดิม 4) นำเสนอเนื้อหาใหม่ 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 8) ทดสอบความรู้ใหม่ และ 9) สรุปและนำไปใช้ 2. ผลการพัฒนาทักษะการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักศึกษาวิชาชีพครู สะท้อนใน 3 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ คือ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 2) ด้านทักษะและความสามารถในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ คือ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพครูต่อไป และ 3) ด้านเจตคติและความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ คือ ภูมิใจ รัก และอยากจะเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
The research was to develop skills to integrate local wisdom of teacher profession students in the preparation to the ASEAN community. The research participants were thirty-seven teacher profession students in faculty of education, Rambhaibarni Rajabhat University. This study was a qualitative research with intervention. The research consisted of two steps : 1) development of the learning process and 2) the conclusion of the research findings. The finding were as follows : 1) Learning process to develop skills to integrate local wisdom, using the theory of Gagne, focus to learn from activities through interaction with the surroundings, consisted of nine steps : 1) Gain Attention 2) Specify Objective 3) Activate Prior knowledge 4) Present New Information 5) Guide Learning 6) Eliclt Response 7) Provide Feedback 8) Assess Performance and 9) Review and Transfer. 2) The result of developing skills to integrate local wisdom of teacher profession students reflected in three issues : 1) Cognitive domain, knowledge increase 2) Psychomotor domain, the knowledge to the benefit of the teacher occupation in the future and 3) Affective domain, proud love and want to publish future generations to learn.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local wisdom
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-16 12:46:20

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด