ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

กระบวนการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Learning Process for Early Childhood Teachers to Entering an Asean Community
อาจารย์ ดร.หฤทัย อนุสสรราชกิจ,อาจารย์วราลี ถนอมชาติ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2557
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ ครูปฐมวัยจากโ รียนในเขต ระยอง และตราด จำนวน 20 คน การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีการแทรกแซง ประกอบด้วย 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับกระบวนการ และระยะที่ 2 การสรุปและน าเสนอ และถ่ายทอดผลการวิจัย
This research was 1) to study the knowledge of the learning for early childhood teachers to entering an Asean community, and 2) to develop learning process for early childhood teachers to entering an Asean community. The research participants were twenty early childhood teachers from schools in 3 provinces in the eastern of Thailand. This study was a qualitative research with intervention. The research consisted of two phases: 1) the development of learning process consisting of three steps; (1) construction of the initial process, (2) preliminary field study of the process, and (3) analysis and revision of the process, and 2) the conclusion of the research results.
กระบวนการเรียนรู้, ครูปฐมวัย
Learning Processม, Childhood Teachers
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-14 11:11:52

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด