ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรโดยใช้พลังงานชีวมวลสำหรับชุมชน
Essentials oil distillation machine from herbal plants using biomass fuel for communities
โพธิ์ทอง ปราณีตพลกรัง , ประพัน ลี้กุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2561
งานวิจัยนี้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยสำหรับพืชสมุนไพรโดยใช้พลังงานชีวมวล จากการออกแบบได้ขนาดหม้อต้มวัตถุดิบพืชสมุนไพรนั้นทำจากเหล็กสแตนเลสสตีล มีลักษณะเป็นถังทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 cm สูง 60 cm ความหนา 2mm ถังควบแน่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 cm และสูง 90 cm หนา 1 cm ในส่วนของเตา ชีวมวลได้ดัดแปลงใช้ถังแก๊สขนาดเล็กที่ใช้แล้วเป็นวัสดุในการทำเพื่อประหยัด ผลการทดลองกลั่น พืชสมุนไพรพบว่าในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรได้แก่ ตะไคร้ ตะไคร้หอม กระวานและมะกรูด โดยน้ำหนักของพืชที่ใช้ในการกลั่นน้ำมันหอมระเหยเท่ากับ 5 กิโลกรัม น้ำหนักพืชเท่ากันทั้ง 4 ชนิด ปริมาณของน้ำมันหอมระเหยที่กลั่นออกมาจากตระไคร้ได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหย 24.01 ml ตะไคร้หอมได้ปริมาณ 30.25 ml กระวานได้ปริมาณ 18.12 ml และมะกรูดได้ปริมาณ 24.28 ml
This research was designed and constructed of the essential oils refiner for herbal plants using biomass. The raw material boiler was made of stainless steel. It is a cylindrical with a diameter of 45 cm, 60 cm height and 2 mm thick. Condensation tank has diameter 50 cm and 90 cm height and 1 cm thick. Biomass stoves adapted to use small gas tank, used as material for making to savings. The results were found in the distillation of essential oils from herbal plants such as lemon grass, citronella, cardamom and bergamot. The weight of the plants used in the refining of essential oils was equal to 5 kilograms of the same plant weight. An oils can distilled from lemon grass, citronella, cardamom and bergamot were 24.01 ml, 30.25 ml, 18.12 ml and 24.28 ml, respectively
น้ำมันหอมระเหย, พืชสมุนไพร, พลังงานชีวมวล
Essential oil, Herb, Biomass fuel
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-29 10:05:40