ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
The Quality of Student is Internship Instruction, Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University
ธีรังกูร วรบำรุงกุล , นริศ สวัสดี
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2560
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-01-30 10:45:28