ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การออกแบบระบบการขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี
The Design of Public Transportation System for Downtown in Chanthaburi Province
สำราญ ชำโสม , กฤติยา เกิดผล และ ปรัชภรณ์ เศรษฐเสถียร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
การออกแบบระบบขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบขนส่งสาธารณะและพัฒนาระบบโครงข่ายการเดินทางเพื่อออกแบบเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองจันทบุรี โดยขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการทบทวนข้อมูลของเขตตัวเมืองจันทบุรี สถานที่สำคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นปัจจัยในการเดินทางในตัวเมืองจันทบุรี จัดกลุ่มสถานที่สำคัญและกำหนดเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารของระบบขนส่งสาธารณะ ต่อมานั้นวิเคราะห์ข้อมูลสภาพระบบขนส่งในปัจจุบัน ซึ่งจะนำข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะในปัจจุบัน เพื่อหาอัตราการใช้บริการของระบบขนส่งสาธารณะในปัจจุบันของแต่ละกลุ่มพื้นที่ จากนั้นวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสาร คำนวณหา Loading Surveys ของจุดรับส่งเพื่อนำค่าไปเป็นแนวทางในการออกแบบระบบโครงข่าย แล้วจึงทำการออกแบบเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองจันทบุรี ซึ่งในการออกแบบจะใช้การออกแบบโครงข่ายเส้นทางการให้บริการ โดยเลือกใช้วิธีการแบบ Mathematic Approach จากการออกแบบระบบโครงข่ายการส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองจันทบุรี ทำให้ได้โครงข่ายระบบการขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองจันทบุรี ที่มีวงรอบเดียว และผ่านสถานที่สำคัญครบทุกกลุ่มพื้นที่ โดยเริ่มจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจันทบุรี ไปยัง ตลาดน้ำพุ ห้างโรบินสัน ศุนย์อัญมณีและเครื่องประดับ ห้างบิ๊กซี โรงพยาบาลพระปกเกล้า ห้างเทสโก้โลตัส ศาลหลักเมือง และวนกลับมาที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจันทบุรี ซึ่งมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 11.9 กิโลเมตร และมีค่า Loading Surveys เท่ากับ 0.442 อย่างไรก็ตามการออกแบบระบบโครงข่ายนี้เป็นออกการแบบโครงข่ายเบื้องต้นเนื่องจากในเขตตัวเมืองจันทบุรียังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่มีโครงข่ายเส้นทางที่ชัดเจน ในการนำไปใช้จริงจะต้องมีการศึกษาในด้านอื่น ๆ นอกจากในด้านโครงข่ายที่กำหนดขึ้นให้ชัดเจน เช่น การเลือกใช้ยานพาหนะของระบบขนส่งสาธารณะ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นต้น
This research aimed to study public transportations model in Chanthaburi downtown and develop travel network for designed public transport routes in Chanthaburi downtown. The First Process was reviewed landmarks and attractions in Chanthaburi downtown, a factor of transportations route. Then Grouping landmark and set a passenger of public transport. The second process, analyze current public transportations system for find ratio of public transportations used. The third process, calculates Loading Surveys of passenger transfer. And last process, designed public transportations network model in Chanthaburi downtowon by Mathematic Approach. The result of public transportations model is a single loop and pass all of Chathaburi downtown landmarks. Leave form Chathaburi bus terminal pass 7 landmarks point and back to Chathaburi bus terminal again. The total distance is 11.9 kilometers and Loading Surveys value is 0.442. However, the public transportations network model is preliminary design. In actual applications will need to study for the other side example of public transportation vehicles usage and impact of the environment and community.
ระบบการขนส่งสาธารณะ, การออกแบบโครงข่ายเส้นทาง, การวิเคราะห์ปริมาณผู้โดยสาร
Public Transports System , Routing Design , Loading Surveys
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2020-10-01 14:04:07