ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีของกองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
Guidelines for Bookkeeping Improvement of Funeral Cremation Welfare Fund in the Elderly Club Makham Sub-district Makham District Chanthaburi Province
วัชรินทร์ อรรคศรีวร และ ยุทธนา พรรคอนันต์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2562
ในปัจจุบันมีบริการเพื่อดูแลด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับความนิยมและขยายตัวมากขึ้น การดำเนินงานหลักคือการดูแลสมาชิกเรื่องการตายและการจัดงานศพเป็นสําคัญ อีกทั้งยังเป็นความนิยมทางประเพณีวัฒนธรรมในสังคมไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดทำบัญชี และ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีที่เหมาะสม นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วยประธานและคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ ชมรมผู้สูงอายุ และนักพัฒนาชุมชนหรือผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ประจำเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี รวมจำนวน 32 ราย วิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณ์และจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลการศึกษาพบว่า 1) กองทุนฯ ยังไม่มีการดำเนินงานด้านการเงินการบัญชีตามพระราชบัญญัติการฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 ประธานกองทุนฯ เป็นผู้จัดทำบัญชีด้วยมือ ในสมุดรายวันรับเงิน จ่ายเงิน มีการออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการรับเงินทุกครั้ง มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพแก่ทายาทตามระเบียบที่กำหนด ทำการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ไว้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามะขามในนามของกองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพชมรมผู้สูงอายุ และยังมีการจัดทำสมุดทะเบียนสมาชิกใช้สำหรับบันทึกข้อมูลของสมาชิกแต่ละราย ปัญหาที่พบในการจัดทำบัญชีของกองทุนฯ คือ ปัญหาด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัญชี ที่มีความรู้ทางบัญชีไม่เพียงพอ ขาดประสบการณ์ในการทำบัญชีขาดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจัดทำบัญชี ประกอบกับมีเวลาในการปฏิบัติงานน้อยและการจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบัญชีประจำจะมีค่าจ้างค่อนข้างสูง 2) แนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีที่เหมาะสมของกองทุนฯ นั้น คณะผู้วิจัยได้ออกแบบสมุดเงินสด รายงานรายรับ รายจ่าย รายงานสรุปรายชื่อสมาชิกใหม่ และ รายงานสรุปรายชื่อสมาชิกผู้เสียชีวิต ในอนาคตควรมีการนำใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการบันทึกบัญชี โดยอาจใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล เข้ามาช่วยในการดำเนินงานการจัดทำทะเบียนสมาชิก สมุดประจำตัวสมาชิก บัญชีรับเงิน บัญชีจ่ายเงิน สรุปผลการดำเนินงาน และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้การจัดทำบัญชีมีความสะดวก ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและเชื่อถือได้ ประกอบกับควรมีการพัฒนาความรู้ในการจัดทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545
There are many different kinds of cremation welfare services these days which are increasingly popular. Its main mission is to take care of members in case of death and funeral ceremony which is considered Thailand’s well-known tradition and culture. The purposes of this research were to study present conditions and problems of bookkeeping management and to investigate guidelines leading to appropriate ways of bookkeeping and more potential in operating the welfare fund for financially assisting the funeral ceremony of the Elderly Club in Makham Sub-district, Makham District, Chanthaburi Province. The 32 key informants who participated in the interview and opinion sharing forum are consisted of a chairman and committees of Funeral Welfare Fund in the Elderly Club and community developers or community developing assistants from Makham Mueang Mai Sub-district Municipality, Makham District, Chanthaburi Province. The research findings are as follows: 1) No finance and accounting operation based on the Cremation Welfare Act B.E. 2545 has been done before. The welfare fund chairman is the person who manually does the bookkeeping in cash received and cash payment journal with receipts issued when the cash is received. Money will be paid to a legal heir according to regulations. There is an opened saving account at Bangkok Bank Public Company Limited, Makham Branch on the behalf of the Elderly Club’s Funeral Cremation Welfare Fund. Member registration books are also used to record each member’s information. The welfare fund’s problems were found out that accounting officers don’t have enough accounting knowledge and experience to do the bookkeeping, and they lack technology skills. Moreover, there are not enough devices and staff to do the bookkeeping because too little working time has been spent on the accounting job. Besides, permanent accounting officers can not be hired due to high wages. 2) The followings are guidelines for the appropriate bookkeeping operation which are created in the research study. The cash received and cash payment journal, new members’ name list report, and deceased person summary report were designed in this study. The Microsoft Excel will be used as a tool to do accounting records, member registration and information, member identification book, accounting ledger journal, and overall operation summary in order to make the bookkeeping job convenient, correct, updated, and reliable. The improvement of accounting knowledge according to Cremation Welfare Act B.E. 2545 should also be created.
แนวทางการพัฒนา, การจัดทำบัญชี, กองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ, ชมรมผู้สูงอายุ
guidelines, bookkeeping, funeral cremation welfare fund, elderly club
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-01-28 11:38:50