ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

วิภัชนัยอินทิวชันนิสติกบนปริภูมิอิงระยะแบบบี
Intuitionistic Fuzzy b-metric Spaces
พีรเชษฐ์ บุญพัชรเจริญ , จิราพร จันวิเศษ และ ภาษิต ลิ้มประยูร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2563
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-09-08 10:58:36