ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาการดำเนินการแบบของทีเซงและการประมวลผลสัญญาณ
Adaptive Tseng is Type Methods for Inclusion and Signal Processing
อนันตชัย แปดเจริญ , ดวงกมล กิจควร และ นาคนิมิตร อรรคศรีวร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2564
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2022-06-10 14:39:07