ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Guidelines to Promote the Observance of Five Precepts among the Students in the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University
พัชรินทร์ รุจิรานุกูล, ธันวดี ดอนวิเศษ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2559
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาระดับพฤติกรรมการรักษาศีล 5 และหาแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 330 คน จากวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน แบบสอบถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 41 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .58 – .95 และค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส่วนการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ใช้วิธีการสนทนากลุ่มและวิเคราะห์เนื้อหาตามกรอบสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับไม่เคยผิด ( =4.32) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 1 อยู่ในระดับผิดนานๆ ครั้ง ( =4.02) ข้อ 2 อยู่ในระดับไม่เคยผิด ( =4.57) ข้อ 3 อยู่ในระดับไม่เคยผิด ( =4.47) ข้อ 4 อยู่ในระดับผิดนานๆ ครั้ง ( =4.12) ข้อ 5 อยู่ในระดับไม่เคยผิด ( =4.46) 2.แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี พบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการรักษาศีล 5 ของนักศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และควรมีการดำเนินการใน 2 ระดับ คือ ระดับคณะและระดับหลักสูตรไปพร้อมกัน
This research aimed to study students’ behaviors on observing 5 precepts and to figure out guidelines to promote the observance of 5 precepts among the students in the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. A 5 rating scale questionnaires with 41 items was used with 1st - 4th year students from the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University in the academic year of 2015. The sample consisted of 330 students. They were selected by the multi-stage sampling method. The statistics included percentage, mean, and standard deviation. Group discussion and analysis of the discussion were used in the presentation of the guidelines to promote the observance of 5 precepts among the students. The research revealed that: 1. The students’ behaviors on observing 5 precepts in the whole picture was at =4.32. When considering in each precept, it revealed as follows: the 1st precept was observed at =4.02, the 2nd was observed at =4.57, the 3rd was observed at =4.47, the 4th was observed at =4.12, and the 5th was observed at =4.46. 2. The guidelines to promote the observance of 5 precepts among the students in the Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University found that the collaboration among different parties were required. It should be conducted in the faculty level and curricular level.
ณัฐฐานี ดีซื่อ แก้ไขล่าสุด 2021-01-28 14:39:19