ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

ค้นหางานวิจัย

กำหนดรูปแบบการค้นหางานวิจัย
กรอกคำค้นที่ต้องการ
เลือกสาขางานวิจัย
เลือกหน่วยงาน
ประเภทที่ต้องการ
เลือกรูปแบบการค้นหา

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย

ลิสต์รายการค้นหางานวิจัย
# ปี ชื่อเรื่อง / ประเภท / ชื่อผู้แต่ง / สาขางานงานวิจัย
581 2558 การตรวจสอบเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารพร้อมบริโภคในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ลลิดา เจริญวิเศษ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
582 2558 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยด้วยการใช้สีธรรมชาติจากว่านกาบหอยผง
งานวิจัย อาจารย์นฤมล อภินันท์สวัสดิ์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
583 2558 การศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสีย้อมธรรมชาติจากต้นฝาดดอกแดงสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
งานวิจัย อาจารย์ณภัค แสงจันทร์, อาจารย์จุฑาทิพย์ นามวงษ์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
584 2558 การศึกษาและพัฒนาเครื่องประดับแฟชั่นภายใต้แนวคิดการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ(Eco Design)
งานวิจัย อาจารย์ธนกฤต ใจสุดา และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
585 2558 การออกแบบของที่รลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์โบราณสถานเมืองเพนียด จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์พรพจน์ หมื่นหาญ และคณะ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
586 2558 ศักยภาพการบริหารจัดการสื่อสารของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตรจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา, อาจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา คณะนิเทศศาสตร์
587 2558 ความต้องการในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์วิฆเนศวร ทะกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวรรณ ศิรินันทนา คณะนิเทศศาสตร์
588 2558 แนวทางการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนเกวียนหัก ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์นภา จันทร์ตรี และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
589 2558 การศึกษาความต้องการในการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ทิพวรรณ พละสุขสมบัติ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
590 2558 การศึกษาวิเคราะห์เพลงไทยสากลที่รับอิทธิพลมาจากเพลงไทยเดิม
งานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารินทร์ สุภาภรณ์, อาจารย์นวรัตน์ นักเสียง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
591 2558 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477 : ศึกษากรณีประเทศอังกฤษเน้นด้านสาเหตุ ผลลัพธ์และความหมายทางการเมือง
งานวิจัย อาจารย์ชาฏิณี คณาญาติ และคณะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
592 2558 ความเข้าใจของนักการเมืองท้องถิ่นต่อบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้แทนภาคประชาชนศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์วงธรรม สรณะ, อาจารย์พรทิวา อาชีวะ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
593 2558 ชู้ : วาทกรรมการแสดงออกผ่านเพลงลูกทุ่ง
งานวิจัย อาจารย์วุฒินันท์ สุพร, อาจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ ระพีแสง คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
594 2558 การติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2554
งานวิจัย นางสาวบุศรา สาระเกษ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
595 2558 การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และอัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2554
งานวิจัย นางสาวชุติมา พิมลภาพ และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
596 2558 การศึกษาผลการดำเนินงานกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย นางสาวกรรณิกา สุขสมัย และคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา
597 2558 การวิเคราะห์พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
งานวิจัย อาจารย์อุลิช ดิษฐปราณีต และคณะ คณะนิติศาสตร์
598 2558 บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
งานวิจัย อาจารย์ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย และคณะ คณะนิติศาสตร์
599 2558 การบังคับใช้พระบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 122 : ศึกษากรณีวัยรุ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี
งานวิจัย อาจารย์ปองปรีดา ทองมาดี และคณะ คณะนิติศาสตร์
600 2558 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลพวา ประจำปี 2558
งานวิจัย ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ สถาบันวิจัยและพัฒนา